Předškolní pedagogika

SOKRATES fotoOd 1.9.2017 otevíráme program v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, který prošel náročným akreditačním procesem v Akreditační komisi MŠMT a byl zapsán do školského rejstříku. Uvedené studium nabízíme v prezenční a kombinované formě.

Absolvent získá titul DiS. (diplomovaný specialista) a bude splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Jako kvalifikovaný pedagog pak může působit jako učitel(ka) v mateřské škole, ředitelka mateřské školy, vychovatel(ka) v družině, pedagog volného času a ve všech dalších profesích, u kterých je nutno splnit kvalifikační kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Absolvent oboru je vybaven širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na výše uvedených pozicích v oblastech dle absolvovaných předmětů (Seznam předmětů a harmonogram výkuky).

Podle oficiálních statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je nezaměstnanost absolventů VOŠ v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 0%, tedy úřady práce neevidují žádného nezaměstnaného absolventa tohoto oboru (blíže na www.infoabsolvent.cz). K uvedenému oboru naší školy poskytl kladné stanovisko nejenom Úřad práce ČR, Statutární město Ostrava, Krajská hospodářská komora, ale také mnoho dalších institucí.

Studium probíhá za aktivní spolupráce s partnerskými mateřskými školami. Výukové prostory se nacházejí v budově na Mojmírovců 1002/42 v Ostravě-Mariánských Horách. Praxe může probíhat v prostorách naší mateřské školy v Ostravě-Hrabůvce, Mjr. Nováka 34.

Stanoviska význačných institucí a úřadů k VOŠ SOKRATES®

Stanovisko Úřadu práce v Ostravě

Stanovisko Krajské hospodářské komory

Možnost pokračování na vysoké škole od 2. ročníku a vrácení školného:

Po absolvování studia na VOŠ a získání potřebné kvalifikace, nabízíme možnost pokračování studia na partnerské vysoké škole v Havířově v oboru Sociální práce s nástupem do 2. ročníku (blíže zde). V případě studentů prezenční formy oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na VOŠ, bude celé uhrazené školné za všechny ročníky studia započteno na školné hrazené na partnerské Vysoké škole sociálně správní a studium na VOŠ bude de facto zdarma.

Školné:

Denní studium 5 980 Kč/rok (2. a 3. ročník 10 % sleva)

Kombinované studium 16 980 Kč/rok (2. a 3. ročník 10 % sleva)

Podmínky přijetí:

  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (je možné doložit až při zahájení studia),
  • řádné přihlášení ke studiu prostřednictvím On-line přihlášky,
  • úspěšné absolvování přijímacích zkoušek.

Přijímací zkoušky zahrnují rámcový znalostní test z pedagogiky (ukázka zde) a motivační pohovor.

Studenti s průměrem za všechny ročníky studia na SŠ do 1,9 (nezahrnuje pololetní vysvědčení) absolvují pouze motivační pohovor.
Motivační pohovor zahrnuje otázky dotýkající se předpokladů ke studiu, důvodů výběru vyšší odborné školy a očekávání ohledně studijního programu. Nezbytnou součástí je seznámení potencionálního studenta s možnostmi uplatnění na trhu práce.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám:

ROZSYPALOVÁ, Marie. Psychologie a pedagogika I. 1 vyd. Praha: Informatorium, 2010. 160 s. ISBN 978-80-7333-014-9

PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 272 s. ISBN 978-80-262-0872-3

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 13.10.2017!

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 16.10.2017!

Administrativní poplatek za přijímací zkoušku
Administrativní poplatek činí 490 Kč. Po zaplacení přihlášky zašlete potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení (poštou nebo emailem na vos@prigo.cz).

Průvodce oborem předškolní pedagogika